Tết Trung Thu tại thư viện City Heights.

(16 Sept 2005)


Trở về trang trước