Tết Trung Thu - do Cộng Đồng Người Việt San Diego tổ chức tại hội trường trung học Crawford.

Click a picture to see a larger view.
Back to Tết Trung Thu - Main Menu