Hội họp Tết Trung Thu của các giảng viên Văn Lang tại nhà thầy Duy, ngày 07 tháng 10, 2006.

Click a picture to see a larger view.
Back to Tết Trung Thu - Main Menu