Thi Cười: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"

Click a picture to see a larger view.
Back to Xmas Potluck - Main Menu