Trường Việt Ngữ Văn Lang - San Diego

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
TRUNG TÂM VIỆT NGỮ VĂN LANG

Đầu năm 1984, để đáp ứng nhu cầu dạy dỗ con em Việt Nam tại San Diego không quên ngôn ngữ và nề nếp Việt, thầy Trần Cảnh Xuân đương nhiệm Chủ tịch Hội Phụ Huynh và Giáo Chức Việt Nam tại San Diego (HPHGCVN) và một số hội viên đứng ra thành lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang (TTVNVL). Trải qua bao thăng trầm, trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay.

Bắt đầu từ năm 2000, một thời gian ngắn trước khi HPHGCVN ngừng sinh hoạt, Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang hoạt động hoàn toàn độc lập là một tổ chức bất vụ lợi theo quy chế của sở thuế vụ liên bang và tiẻu bang California.

Kể từ ngày thành lập, TVNVL đã tổ chức được các khóa học tại các địa điểm, và qua sự lãnh đạo của các Hiệu Trưởng sau:

[Ghi Chú: Dữ kiện trong vòng ~5 năm đầu đuợc thu nhặt theo ký ức một số cựu nhân viên Văn Lang nên có thể không hoàn toàn chính xác.]

1984 Hè Tại Calvary Southern Baptish Church (Khu Linda Vista).
Khoảng 120 học sinh.
Thầy  Lưu Danh Du làm Hiệu Trưởng.
1984 Thu Tại Calvary Southern Baptish Church (Khu Linda Vista).
Khoảng 100 học sinh.
Thầy  Lưu Danh Du làm Hiệu Trưởng.
1985 Xuân Không hoạt động vì bị đuổi trường!
1985 Hè Tại Presbyterian Church (Khu East San Diego).
Khoảng 100 học sinh.
Cô Đỗ Thị Trung làm Hiệu Trưởng.
1985 Thu Tại Holy Family School & Church (Khu Linda Vista).
Khoảng 80 học sinh.
Cô Đỗ Thị Trung làm Hiệu Trưởng.
1986-1987  từ Xuân Tại Holy Family School & Church (Khu Linda Vista).
Khoảng  170 học sinh.
Thầy Lưu Danh Hưng làm Hiệu Trưởng.
1987-1988 từ Hè Tại Holy Family School & Church (Khu Linda Vista).
Khoảng 170-180 học sinh.
Thầy Liêu Bửu Khương làm Hiệu Trưởng.
1989 từ Xuân Tại Holy Family School & Church (Khu Linda Vista).
Khoảng 120 học sinh.
Cô Kheo Phi Nga / Cô Trần Kim Thục làm Hiệu Trưởng (Không rõ?)
1990-1992 từ Hè Tại Holy Family School & Church (Khu Linda Vista).
Khoảng 100 học sinh.
Thầy Thái Hoàng Triều làm Hiệu Trưởng.
1992-1995 từ Hè Tại Holy Family School & Church (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh:
Hè 1992: 75, Thu 1992: 110, Xuân 1993: 135
Hè 1993: 140, Thu 1993: 150, Xuân 1994: 180
Hè 1994: 180, Thu 1994: 202, Xuân 1995: 180
Thầy Cao Mạnh Chinh làm Hiệu Trưởng.
Cô Cao Vũ Tuyết Nghiêm xử lý từ Xuân 95.
1995-1998 từ Hè Tại Holy Family School & Church (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh: 180 - 200
Cô Cao Vũ Tuyết Nghiêm làm Hiệu Trưởng.
1998-2001 từ Hè Tại Bayside Community Center (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh: 130 - 150
Thầy Đồng Nguyên Phú làm Hiệu Trưởng.
Cuối 2001, thầy Đồng Nguyên Phú dời đi xa và từ chức Hiệu Trưởng.
Thầy Cao Mạnh Chinh được chọn thay thế đến khi bầu Hiệu Trưởng mới.
2001 - 2002 Tại Bayside Community Center (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh: 140 - 160
Thầy Cao Mạnh Chinh làm Hiệu Trưởng. (xử lý)
2002 - 2011 Tại Bayside Community Center (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh: 150 - 200
Thầy Trần Đức Việt làm Hiệu Trưởng.
2011 - 2013 Tại Bayside Community Center (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh: 150 - 200
Thầy Tôn Thất Duy làm Hiệu Trưởng.
2013 - 2015 Tại Bayside Community Center (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh: 120 - 150
Thầy Phan Đặng Lộc làm Hiệu Trưởng.
2015 - Hiện Tại Tại Montgomery Middle School (2017) / Bayside Community Center (Khu Linda Vista).
Sĩ số học sinh: 140 - 160
Thầy Dương Thanh Phong làm Hiệu Trưởng.


Giới Thiệu