Thời Khóa Biểu 2008-2009

Tóm Lược Niên Khóa 2008-2009:

Khóa Hè 2008
 • 12 tháng 07, 2008 Khai giảng niên khóa 2008-09
 • 8-10 tháng 08, Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm 20
 • 30 tháng 08, Nghỉ Lễ Lao Động (Labor Day)
 • 27 tháng 09, Buổi học cuối khóa
 • 04 tháng 10, Nghỉ giữa khóa
 • 11 tháng 10, Nghỉ giữa khóa
Khóa Thu 2008
 • 18 tháng 10, 2008 Khai giảng Khóa Thu 2008
 • 29 tháng 11, 2008 Nghỉ (Thanksgiving)
 • 27 tháng 12, 2008 Nghỉ (Christmas)
 • 03 tháng 01, 2009 Nghỉ (New Year)
 • 24 tháng 01, 2009 Nghỉ Tết (26 th 1, 09: Tết Nguyên Ðán Kỷ Sửu)
 • 07 tháng 02, 2008 Buổi học cuối khóa
 • 14 tháng 02, 2009 Nghỉ giữa khóa
 • 21 tháng 02, 2009 Nghỉ giữa khóa
Khóa Xuân 2009
 • 28 tháng 02, 2009 Khai giảng Khóa Xuân 2009
 • 25 tháng 04, 2009 Bayside's Multicultural Fair
 • 16 tháng 05, 2009 PICNIC Xuân
 • 23 tháng 05, 2009 Nghỉ (Memorial Day)
 • 06 tháng 06, 2009 Buổi học cuối khóa
 • 13 tháng 06, 2009 Lễ Mãn Niên Khóa
 • 20 tháng 06, 2009 Nghỉ giữa khóa
 • 27 tháng 06, 2009 Nghỉ giữa khóa
 • 04 tháng 07, 2009 Nghỉ giữa khóa (& Lễ Độc Lập)
 • 11 tháng 07, 2009 Khai giảng niên khóa 2009-2010

Thời Khóa Biểu
Trọn Năm:

Niên Khóa 2009-2010

Niên Khóa 2008-2009

Phiếu Ghi Danh

Âm Lịch Việt Nam

Niên Khóa Mới

Niên Khóa Đã Qua: 2007-2008


2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010


Trở về trang trước