Thời Khóa Biểu 2009-2010

Tóm Lược Niên Khóa 2009-2010:

Khóa Xuân 2010
 • 06 tháng 03, 2010 Khai giảng Khóa Xuân 2010
 • 24 tháng 04, 2010 Bayside's Multicultural Fair
 • 29 tháng 05, 2010 Nghỉ (Memorial Day)
 • 05 tháng 06, 2010 Buổi học cuối khóa
 • 12 tháng 06, 2010 Lễ Mãn Niên Khóa
 • 19 tháng 06, 2010 Nghỉ giữa khóa
 • 26 tháng 06, 2010 Nghỉ giữa khóa
 • 03 tháng 07, 2010 Nghỉ (& Lễ Độc Lập)
 • 10 tháng 07, 2010 Khai giảng niên khóa 2010-2011
Khóa Thu 2009
 • 24 tháng 10, 2009 Khai giảng Khóa Thu 2009
 • 28 tháng 11, 2009 Nghỉ (Thanksgiving)
 • 26 tháng 12, 2009 Nghỉ (Christmas)
 • 02 tháng 01, 2010 Nghỉ (New Year)
 • 06 tháng 02, 2010 Buổi học cuối khóa
 • 13 tháng 02, 2010 Nghỉ Tết (14 tháng 2, 2010: Tết Canh Dần)
 • 20 tháng 02, 2010 Nghỉ giữa khóa
 • 27 tháng 02, 2010 Nghỉ giữa khóa
Khóa Hè 2009
 • 11 tháng 07, 2009 Khai giảng niên khóa 2009-10
 • 7-9 tháng 08, 2009 Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm 21
 • 05 tháng 09, 2009 Nghỉ Lễ Lao Động (Labor Day)
 • 26 tháng 09, 2009 Buổi học cuối khóa
 • 03 tháng 10, 2009 Picnic cuối Hè
 • 10 tháng 10, 2009 Nghỉ giữa khóa
 • 17 tháng 10, 2009 Nghỉ giữa khóa

Thời Khóa Biểu
Trọn Năm:

Niên Khóa 2009-2010

Niên Khóa 2010-2011

Phiếu Ghi Danh

Âm Lịch Việt Nam

Niên Khóa Mới

Niên Khóa Đã Qua:   2008-2009       2007-2008


2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008


Trở về trang trước