Mẫu Giáo | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7

Lớp Một

Chương trình
giảng dạy
Ôn lại các dấu giọng trong tiếng Việt.
Các bài học và bài tập ráp từ những vần đơn giản đến những vần kép phức tạp hơn.
Giới thiệu những quy luật chánh về dấu hỏi ngã và các dấu hỏi ngã thông dụng.
Sinh hoạt giải trí.
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách giáo khoa Việt Ngữ Cấp Một
[Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California]
Liên Lạc Lop1@van-lang.org
Sách giáo khoa Việt Ngữ Cấp Một - Mục Lục
Bài 01: Vần IA
Bài 02: Vần UA, ƯA
Bài 03: Vần AU, ÂU, IU
Bài 04: Vần ÊU, ƯU
Bài 05: Vần AY, ÂY
Bài 06: Vần AM, ĂM, ÂM, AN, ĂN, ÂN
Bài 07: Vần AC, ĂC, ÂC
Bài 08: Vần AP, ĂP, ÂP
Bài 09: Vần AT, ĂT, ÂT
Bài 10: Vần EN, ÊN, IN
Bài 11: Vần EM, ÊM, IM
Bài 12: Vần EP, ÊP, IP
Bài 13: Vầm IT, ET, ÊT
Bài 14: Vần EC, OC, ÔC
Bài 15: Vần ON, ÔN, ƠN
Bài 16: Vần UÊ, UY, UP
Bài 17: Vẫn OM, ÔM, ƠM
Bài 18: Vần OP, ÔP, ƠP
Bài 19: Vần OT, ÔT, ƠT
Bài 20: Vần UC, ƯC
Bài 21: Vần UT, ƯT
Bài 22: Vẫn UN, ƯN, UM
Bài 23: Vẫn ACH, ÊCH, ICH
Bài 24: Vần ANH, ÊNH, INH
Bài 25: Vần IÊC, IÊP, IÊT
Phụ Lục: Cách chấm câu


Trở về trang trước