Địa Chỉ Liên Lạc

Trường Học:

Thư Tín:

Điện Thư:
Ban Điều Hành:
Webmaster:
Điện Thoại:
2202 Comstock Street,
San Diego, CA 92111         [Bản Đồ Chỉ Đường]
P.O. 712544
San Diego, CA 92171-2544
info@van-lang.org
administration@van-lang.org
webmaster@van-lang.org      (Ý kiến đóng góp cho website nầy)
Thầy Dương Thanh Phong (Hiệu Trưởng): 858-481-4489
Thầy Trần Đức Việt (Phó HT, Điều Hành): 858-487-8732
Cô Nguyễn Thùy Trang (Phó HT, Giám Học): 858-243-2502

MỌI THẮC MẮC VỀ THỜI KHÓA BIỂU, GHI DANH, CHƯƠNG TRÌNH HỌC,
XIN LIÊN LẠC BAN ĐIỀU HÀNH TẠI: administration@van-lang.org

Phụ huynh có thể liên lạc với giáo viên phụ trách lớp con em quí vị qua email sau đây:

  Cấp 1  Cap1@van-lang.org
  Cấp 2  Cap2@van-lang.org
  Cấp 3  Cap3@van-lang.org
  Cấp 4  Cap4@van-lang.org
  Cấp 5  Cap5@van-lang.org
  Cấp 6        Cap6@van-lang.org
  Cấp 7-8     Cap7-8@van-lang.org
  Cấp 9-10   Cap9-10@van-lang.org
  Cấp 11-12  Cap11-12@van-lang.org

Trở về trang trước