Giải Đáp Thắc Mắc (Frequently Asked Questions)

 1. Tại sao [khi gõ tiếng Việt] VPSKeys bỏ cách chữ và đổi " i " thành " I " trong Word 2003 hay Word 2007?
 2. Làm sao đọc được tiếng Việt trong trang này? (How to read Vietnamese text?)
 3. Làm sao đọc được những trang Adobe PDF format?
 4. Làm sao đọc được những trang Java applets?

Tại sao VPSKeys bỏ cách chữ và đổi " i " thành " I " trong Word 2003 hay Word 2007?

Tài liệu sau đây của Nguyễn T. Minh giúp cho các bạn sử dụng nhu liệu đánh chữ Việt VPSKeys; tuy nhiên cũng áp dụng được cho một số nhu liệu gõ chữ Việt khác.Làm sao đọc được tiếng Việt trong trang này? (How to read Vietnamese text?)

"Tiên học lễ, hậu học văn."

If you cannot read the above sentence in Vietnamese, that usually means your browser is not setup to view Unicode fonts.  This web site uses Unicode fonts [encoding UTF-8] for Vietnamese language, which are supported by most popular browsers.   To read the Vietnamese text, follow the simple steps below to setup your browser.If you are using Internet Explorer:

 1. Make sure you have Internet Explorer 5.5 or higher.   If not, you may download a newer version.
 2. From the Internet Explorer menu, select
View ==> Encoding ==> Unicode (UTF-8)


If you are using Netscape:

 1. Make sure you have at least Netscape 4.7.   If not, please  download a newer version.
 2. From the Netscape browser menu, select
View ==> Charset ==> Unicode UTF-8


If you are using Mozilla Firefox:

 1. Make sure you have at least Firefox 1.5.xx.   If not, please   download a newer version.
 2. From the Firefox browser menu, select
View ==> Character Encoding ==> Unicode (UTF-8)


If you are using Google Chrome:

 1. Make sure you have a Google Chrome browser.   If not, please   download a new version.
 2. From the Google Chrome browser menu, select
Customize and Control Google Chrome ==> Tools ==> Encoding ==> Unicode (UTF-8)
(The icon "Customize and Control Google Chrome" is typically located at upper right corner.)


Làm sao đọc đọc được những trang Adobe PDF format?

Một số nhu liệu trong trang nhà Văn Lang sử dụng dạng Adobe PDF.   Nếu bạn không đọc được những trang đó, bạn cần download nhu liệu Adobe Reader.Làm sao đọc đọc được những trang Java applets?

Một số nhu liệu trong trang nhà Văn Lang sử dụng thảo trình "Java Applets".   Nếu bạn không đọc được những trang đó [TD: "Your browser does not support Java applets."], bạn cần download nhu liệu Java [Java Runtime Environment (JRE) 5.0 Update 9 or newer].Trở về trang trước