Giảng Viên Xuất Sắc

2017-2018
Nguyễn Ánh Nguyệt (Vân Anh)
 
2016-2017
Cô Lê Ngọc Mỹ
 (Lớp 6)
2014-2015
Thầy Phạm Phú Trí
 (Lớp Cấp 1)
2013-2014
Cô Lê Tường Vi
 (Lớp Cấp 2)
2012-2013
Cô Nguyễn Phượng Bảo &
Thầy Dương Thanh Phong

 (Lớp Cấp 5)
2011-2012
Cô Lê Ái Liên Kelly
 (Lớp Mẫu Giáo A)
2010-2011
Cô Lê Thúy Vi
 (Lớp Mẫu Giáo C)
2009-2010
Thầy Tôn Thất Quân
 (Lớp Một A)
2008-2009
Thầy Đào Công Minh
 (Lớp Hai)
2007-2008
Thầy Phan Đặng Lộc
 (Lớp Một)
2006-2007
Cô Lưu Thùy Vân
 (Mẫu Giáo C)
2005-2006
Thầy Tôn Thất Duy
 (Lớp Bốn)
2004-2005
Cô Trần Bích Phượng
 (Lớp Ba)
2003-2004
Cô Nguyễn Thùy Trang
 (Mẫu Giáo A)

Giảng Viên Phục Vụ
Trên 30 Năm

 
  Cô Cao Vũ Tuyết-Nghiêm &
  Thầy Cao Mạnh Chinh

Trên 20 Năm

 
  Cô Nguyễn Ánh-Nguyệt

 
  Cô Lê Ngọc-Mỹ

 
  Thầy Trần Ðức Việt

 
  Thầy Tôn Thất Duy

Trên 15 Năm

 
  Cô Nguyễn Thùy Trang &
  Thầy Phạm Phú Trí

 
  Cô Trần Bích Phượng

Trên 10 Năm

 
  Cô Lưu Thùy Vân &
  Thầy Nguyễn Xuân Hồng

 
  Thầy Phan Đặng Lộc

 
  Cô Bùi Thị Vân Khanh

 
  Cô Nguyễn Phượng Bảo &
  Thầy Dương Thanh Phong

 
  Thầy Tôn Thất Quân


Trở về trang trước