Bảng Danh Dự

 

Sau đây danh sách các học sinh xuất sắc về học lực hạnh kiểm tại Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang trong Niên Khóa 2004-2005:

  

Lớp Mẫu Giáo A                                            Lớp Ba

1.  Huỳnh Thùy Liên                                      1.  Nguyễn Mỹ Linh

2.  Nguyễn Tuệ Thompson                             2.  Nguyễn Chiêu Vương

3.  Jodie                                                   3.  Trần Diệu         

4.  Nikki Brannan                          

5.  Jacqueline                      

 

Lớp Mẫu Giáo B                                             Lớp Bốn

1.  Phan Vanessa                                             1.  Nguyễn Ngọc Trâm

2.  Nguyễn Đỗ Danny                                      2.  Hồ Tina

3.  Trần Jessica                                               3.  Trần Bảo Trâm

                

Lớp Một                                                         Lớp Năm

1.  Đồng Kevin                                                1.  Tôn Nữ Y Lan

2.  Đồng Sydney                                              2.  Tôn Nữ Y Mi

3.  Mina                                                  

 

Lớp Hai                                                          Lớp Sáu

1.  Nguyễn Thu Kimberly                                 1.  Diệp Miên Huy

1.  Nguyễn Hồng Trinh                                     2.  Trần Vân Vina

3.  Trần Kim Janice                                          3.  Diệp Miên Vĩnh