Bảng Danh Dự

 

Sau đây danh sách các học sinh xuất sắc về học lực hạnh kiểm tại  Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang trong Niên Khóa 2005-2006:

 

 

Lớp Mẫu Giáo A                                            Lớp Hai                    

Hạng Nhất :                Nguyễn Tony                Hạng Nhất :                Trần Hồng Shirley

Hạng Nh́:                  Minh Thảo               Hạng Nh́:                  Đỗ Mỹ Phi

Hạng Ba:                    Ngô Jennifer                 Hạng Ba:                    Phan Sa Vanessa

Hạng :                    Diệp Nhă Hân                                                

Hạng Năm:                 Quang Christine                                             

Hạng Khuyến Khích:  Nguyễn Tiên                 Lớp Ba                     

Hạng Khuyến Khích:  Chung Jasmine              Hạng Nhất :                Đồng Kevin

Hạng Khuyến Khích:  Trần Jenny                    Hạng Nh́:                  Đồng Sydney

                                                                      Hạng Ba:                    Trần Kim Janice

 

Lớp Mẫu Giáo B                                                                             

Hạng Nhất :                Lê Danielle                    Lớp Bốn                   

Hạng Nh́:                  Nguyễn Anh Khôi         Hạng Nhất:                 Diệp Bích Trinh      

Hạng Ba:                    Triệu Dora                    Hạng Nh́:                  Liêu Alex

Hạng Khuyến Khích:  Nguyễn Thanh              Hạng Ba:                    Lê Thụy Thục Trinh

Hạng Khuyến Khích:  Phạm Kevin                 

                                                                                                       

Lớp Mẫu Giáo C                                            Lớp Năm                  

Hạng Nhất:                 Dianna                     Hạng Nhất:                 Tôn Nữ Ư Lan

Hạng Nhất:                 Nguyễn Tuấn Anh         Hạng Nhất:                 Tôn Nữ Ư Mi

Hạng Nh́:                  Trâm                       Hạng Khuyến Khích:  Nguyễn Ngọc Trâm

Hạng Nh́:                  Trần Nguyễn ÁiVi         Hạng Khuyến Khích:  Trần Bảo Trâm

Hạng Ba:                    Đỗ Mỹ Linh                                                  

Hạng Khuyến Khích:  Thùy Khanh           

Hạng Khuyến Khích:  Jacqueline                Lớp Sáu                    

                                                                      Hạng Nhất:                 Diệp Miên Huy

Lớp Một                                                        Hạng Nh́:                  Trần Vân Vina

Hạng Nhất:                 Phan Christina              Hạng Ba:                    Diệp Miên Vĩnh

Hạng Nhất:                 Nguyễn Thompson                                        

Hạng Nh́:                  Katherine