Bảng  Danh Dự
2009-2010

 

Danh sách các học sinh xuất sắc về học lực và hạnh kiểm tại
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang trong Niên Khóa 2009-2010

 


Lớp Mẫu Giáo A1

Hạng Nhất:        Jennifer Phạm

Hạng Nh́:          Alan Huỳnh

Hạng Ba:            Vy Nguyễn

Khuyến Khích:   Jasmine Dương

Khuyến Khích:   Cẩm Tiên Trần

Khuyến Khích:   Nhân Công Đào

Khuyến Khích:   Nicolas Bourgin

 

Lớp Mẫu Giáo A2

Hạng Nhất:        Trần Kenny Tài

Hạng Nh́:          Nguyễn Cynthia

Hạng Ba:            Nguyễn Elizabeth

 

Lớp Mẫu Giáo B

Hạng nhất:         Diệp Huệ Tâm

Hạng nh́:           Trần Trọng Nhân

Hạng nh́:           Nguyễn Victoria

Hạng nh́:           Mai Kevin

Hạng ba:            Vũ Brian

 

Lớp Một A

Hạng Nhất:        Đỗ Vĩnh-Thương

Hạng Nh́:          Mai Chelsea

Hạng Ba:            Nguyễn Brittany

Khuyến Khích:   Chung Joshua

Khuyến Khích:   Danh Dalena

 

Lớp Một B

Hạng Nhất:        Trần Julie

Hạng Nh́:          Dương Brian Vũ

Hạng Ba:            Lê Tanesha

Lớp Hai

Hạng Nhất:  Nguyễn Quang Vinh

Hạng Nh́:    Huỳnh Ân Jasmine

Hạng Nh́:    Lê Jacqueline

Hạng Nh́:    Trần Jasmine

 

Lớp Ba

Hạng Nhất:  Nguyễn Kim Chi

Hạng Nh́:    Nguyễn Hoa Nghiêm

Hạng Ba:     Lê Công Boss

Hạng Ba:     Phạm Trinh Tiffany

 

Lớp Bốn

Hạng Nhất:  Trương Đan Hy

Hạng Nh́:    Trần Quốc

Hạng Ba:     Trần Nguyễn AiVi

 

Lớp Năm

Hạng Nhất:  Đồng Sydney

Hạng Nhất:  Nguyễn Hồng Trinh Jennifer

Hạng Nh́:    Phạm Thùy Trina

Hạng Nh́:    Trần Janice

 

Lớp Sáu

Hạng Nhất:  Diệp Bích Trinh

 

 

San Diego 12  tháng 6, 2010

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang