Bảng  Danh Dự
2010-2011

 

Sau đây danh sách các học sinh xuất sắc về học lực hạnh kiểm tại
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang trong Niên Khóa 2010-2011

 


Lớp Mẫu Giáo A

Hạng Nhất:          Hồ Alina

Hạng Nh́:           Nguyễn Khang Aaron

Hạng Ba:            Nguyễn Ethan

Khuyến Khích:   Trần Cẩm Tiên

Khuyến Khích:   Justin

Khuyến Khích:    Jonathan

 

Lớp Mẫu Giáo B

Hạng Nhất: :          Justin Darvenport

Hạng Nh́: :              Vincent

Hạng Ba: :             Hồ Michelle

Khuyến Khích:      Nguyễn Kayla

Khuyến Khích:      Dương Jocelyn

 

Lớp Mẫu Giáo C

Hạng Nhất: :          Woolridge Trinh

Hạng Nh́: :            Nguyễn Yvonne

Hạng Ba: :             Nguyễn Vivian

 

Lớp Một A

Hạng Nhất: :          Diệp Huệ Tâm

Hạng Nh́: :           Trần Trọng Nhân

Hạng Ba: :             Mai Thanh Kevin

 

Lớp Một B

Hạng Nhất: :          Đỗ Anh 

Hạng Nh́: :            My 

Hạng Ba: :             Andrew 

Hạng Ba: :             Lưu Mai Vi

 

Lớp Hai

Hạng Nhất:          Tenesha

Hạng Nh́:           Dương Brian

Hạng Ba:             Dương Steven

 

Lớp Ba

Hạng Nhất: :        Nguyễn Vinh

Hạng Nh́: :          Huỳnh Jasmyn

Hạng Ba:    :        Nguyễn Kim-Chi

 

Lớp Bốn

Hạng Nhất: :          Nguyễn Kim Chi

Hạng Nh́: :           Trần Nguyễn Ai Vi

Hạng Ba:    :          Nguyễn Hoa Nghiêm

 

Lớp Năm

Hạng Nhất: :          Hồng-Ân Breana

Hạng Nh́: :            Trần Quốc

 

Lớp Sáu

Hạng Nhất:    Nguyễn Hồng Trinh Jennifer

Hạng Nh́:      Phạm Thùy Trina

Hạng Nh́:      Trần Janice

 

 

 

San Diego 11 tháng 6, 2011