BẢNG DANH DỰ - NIÊN KHÓA 2012-2013

Lớp Mẫu Giáo
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích


Lê Mai Anh Kate
Đào Nguyễn Selena
Nguyễn Julia
Tăng Trọng Chính
Nguyễn Katrina

Lớp Cấp 6
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì


Lý Kristine
Trần Hiếu
Mai Kevin
Trần Nhân

Lớp Cấp 1
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích

Nguyễn Lương Quý Dân
Lê Shannon
Nguyễn Emily
Phạm Alan
Hồ Kaitlyn
Lớp Cấp 7-8
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Nguyễn Steven
Nguyễn Lương Thiên Hương
Nguyễn Tiffany
Lớp Cấp 2
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba


Trần Cẩm Tiên
Lê Miranda
Phạm Phú Mai Duyên

Lớp Cấp 9-10
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba
Hạng Ba


Trương Natalie
Dương Thanh Vũ Brian
Dương Thanh Huy Steven
Phạm Phú Thức
Lê Tanesha
Lê Khoa

Lớp Cấp 3
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Hoàng Nhất
Phan Hannah
Hồ Alina
Lớp Cấp 11
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng Ba

Nguyễn Quang Vinh
Lê Antonia
Lê Jacqueline
Lý Karissa Thiên-Lộc
Phan Danielle
Lớp Cấp 4
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư


Vũ Hằng Alisa
Phạm Hoàng-Yến Erica
Phạm Nguyễn Khiêm
Hồ Thu Michelle

Lớp Cấp 12
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì


Nguyễn Kim Chi
Nguyễn Hoa Nghiêm
Trần Nguyễn AiVi

Lớp Cấp 5
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba


Nguyễn Minh Ryan
Nguyễn Kylie
Quách Jennifer
Trần Ngọc Thanh Nhã
San Diego
ngày 8 tháng 6, 2013
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang


Trở về trang trước