BẢNG DANH DỰ - NIÊN KHÓA 2014-2015

Cấp Một A
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư
Hạng Năm


Jenny Trần
Rayne Huang
Kathy Mai
Jayden Hoàng
Kristina Dương

Cấp Năm
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba
Hạng Ba


Jennifer Phạm
Cynthia Nguyễn
Đinh Trung Hiếu
Vincent Võ
Hannah Phan

Cấp Một B
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba
Khuyến Khích


Lưu Thảo Vy
Lew Suelyn
Lew Joylyn
Hoàng Anna
Lê Tim

Cấp Bảy
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng BaLâm Tâm Như
Nguyễn Kylie
Quách Jennifer
Nguyễn Minh Ryan


Cấp Hai
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích


Lê Kate Mai Anh
Nguyễn Quí Dân
Herhman Van Binh
Nguyễn Kayla
Dao Jaden

Cấp Tám
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng NhìNguyễn Tommy
Trần Eric
Trần Ryan
Lý Kristine


Cấp Ba
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba


Khổng Thanh Tâm
Noon Benjamin
Quách Wesley

Cấp Chín
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì


Nguyễn Steven
Nguyễn Hana
Đỗ Tú Anh

Cấp Bốn
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Lê Miranda
Trần Cẩm-Tiên
Noon Laura
Cấp Đặc Biệt
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhất

Antonia Lê
Tanesha Lê
Natalie Trương

San Diegongày 6 tháng 6, 2015
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang


Trở về trang trước