Địa Chỉ Liên Lạc

Trường Học:

Thư Tín:

Điện Thư:
Ban Điều Hành:
Webmaster:
Điện Thoại:
2002 Comstock Street
San Diego, CA 92111        
P.O. 712544
San Diego, CA 92171-2544
info@van-lang.org
administration@van-lang.org
webmaster@van-lang.org      (Ý kiến đóng góp cho website nầy)
Thầy Dương Thanh Phong (Hiệu Trưởng): 858-481-4489
Thầy Trần Đức Việt (Phó HT, Điều Hành): 858-487-8732
Cô Nguyễn Thùy Trang (Phó HT, Giám Học): 858-243-2502

MỌI THẮC MẮC VỀ THỜI KHÓA BIỂU, GHI DANH, CHƯƠNG TRÌNH HỌC,
XIN LIÊN LẠC BAN ĐIỀU HÀNH TẠI: administration@van-lang.org

Phụ huynh có thể liên lạc với giáo viên phụ trách lớp con em quí vị qua email sau đây:

  Mẫu Giáo 1   MG1@van-lang.org
  Mẫu Giáo 2   MG2@van-lang.org
  Lớp 1            Lop1@van-lang.org
  Lớp 2            Lop2@van-lang.org
  Lớp 3            Lop3@van-lang.org
  Lớp 4        Lop4@van-lang.org
  Lớp 5        Lop5@van-lang.org
  Lớp 6        Lop6@van-lang.org
  Lớp 7        Lop7@van-lang.org

Trở về trang trước